NEWS

  • Home
  • PRESS CENTRE
  • NEWS
  • UMG INVESTMENTS’ FLUX AND DOLOMITE BUSINESS INCREASES ITS REVENUE BY 30.8% IN 2016

UMG INVESTMENTS’ FLUX AND DOLOMITE BUSINESS INCREASES ITS REVENUE BY 30.8% IN 2016

[:ru]Выручка без НДС в 2016 году достигла 658 млн грн по сравнению с 503 млн грн в 2015 году. Сумма налогов, перечисленных флюсо-доломитным бизнесом в бюджеты разных уровней, составила 212 млн грн. Основной объем отгрузок пришелся на Новотроицкое рудоуправление. В 2016 году это предприятие реализовало 3,1 млн тонн продукции. Ключевыми клиентами НТРУ оставались украинские металлургические заводы, в числе которых «Азовсталь», ММК им. Ильича, а также «АрселорМиттал Кривой Рог». Кроме того, предприятие наладило поставки известняковой продукции отечественным производителям цемента, извести и стекла. «В минувшем году флюсо-доломитный бизнес работал в условиях постоянно меняющегося спроса на наше сырье. Нарастив объемы производства более чем втрое по сравнению с 2014 годом, в начале 2016-го Новотроицкое рудоуправление столкнулось с ситуацией, при которой заказы со стороны украинских металлургов были нестабильными и зависели от конъюнктуры на внешних рынках. Это подтолкнуло нас перейти к более гибкой системе производства с привязкой к спросу на сырье и одновременно искать клиентов в других отраслях. В итоге это позволило предприятию завершить год с ростом показателей производства и выручки», — комментирует Сергей Онищенко, член правления ДФДК и НТРУ. Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, расположенный на неконтролируемой территории, находился в простое с февраля 2015 г. Предприятие отгружало продукцию со складов, накопленных в предыдущие периоды. Оба предприятия, как и прежде, продолжают действовать исключительно в рамках украинского законодательства. 15 марта 2017 года компания UMG утратила контроль над ДФДК. НТРУ продолжает функционировать в рабочем режиме. СПРАВКА Флюсо-доломитный бизнес UMG INVESTMENTS — крупнейший производитель известняковой продукции в Украине. Представлен Докучаевским флюсо-доломитным комбинатом (ДФДК, находится на неконтролируемой территории) и Новотроицким рудоуправлением (НТРУ, находится на контролируемой территории). Группа СКМ владеет 50% акций активов, операционное управление которыми с 2012 г. осуществляет ИК UMG. Основные потребители продукции ДФДК и НТРУ — украинские предприятия металлургической, стекольной, цементной и других отраслей. UMG INVESTMENTS — инвестиционная компания с фокусом на развитии бизнесов в сырьевой и перерабатывающей сферах. Основана в 2006 г. Группой СКМ. Портфель компании включает пять бизнесов: добыча глины, добыча известняков и доломитов, переработка и реализация побочных продуктов ТЭС, редких и технических газов, трейдинговый бизнес. Суммарная стоимость портфельных компаний UMG оценивается в 400 млн долл.[:ua]Виручка без ПДВ 2016 року досягла 658 млн грн у порівнянні з 503 млн грн 2015 року. Сума податків, перерахованих флюсо-доломітним бізнесом до бюджетів різних рівнів, становила 212 млн гривень. Основний обсяг відвантажень припав на Новотроїцьке рудоуправління. 2016 року це підприємство реалізувало 3,1 млн тонн продукції. Ключовими клієнтами НТРУ залишалися українські металургійні заводи, серед яких «Азовсталь», ММК ім. Ілліча, а також «АрселорМіттал Кривий Ріг». Крім того, підприємство налагодило постачання вапнякової продукції вітчизняним виробникам цементу, вапна та скла. «Торік флюсо-доломітний бізнес працював в умовах постійної мінливості попиту на нашу сировину. Наростивши обсяги виробництва більш ніж утричі у порівнянні з 2014 роком, на початку 2016-го Новотроїцьке рудоуправління зіткнулося з ситуацією, за якої замовлення з боку українських металургів були нестабільними й залежали від кон’юнктури на зовнішніх ринках. Це підштовхнуло нас перейти до гнучкішої системи виробництва з прив’язкою до попиту на сировину й одночасно шукати клієнтів в інших галузях. У підсумку це дозволило підприємству завершити рік зі зростанням показників виробництва і доходу», — коментує Сергій Онищенко, член правління ДФДК і НТРУ. Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат, розташований на неконтрольованій території в Донецькій області, простоював від лютого 2015 р. Підприємство відвантажувало продукцію зі складів, нагромаджених у попередні періоди. Як і раніше, обидва підприємства працюють виключно в межах українського законодавства. 15 березня 2017 року компанія UMG втратила контроль над ДФДК. НТРУ й далі працює в звичайному режимі. ДОВІДКА Флюсо-доломітний бізнес UMG INVESTMENTS— найбільший виробник вапнякової продукції в Україні. Представлений Докучаєвським флюсо-доломітним комбінатом (ДФДК, розташований на неконтрольованій території) і Новотроїцьким рудоуправлінням (НТРУ, розташований на контрольованій території). Група СКМ володіє 50% акцій активів, оперативне керування якими з 2012 року здійснює ІК UMG. Основні споживачі продукції ДФДК і НТРУ — українські підприємства металургійної, скляної, цементної та інших галузей. UMG INVESTMENTS — інвестиційна компанія з фокусом на розвитку бізнесів у сировинний і переробній сферах. Заснована 2006 року Групою СКМ. Портфель компанії включає п’ять бізнесів: видобування глини, видобування вапняків і доломітів, переробка і реалізація побічних продуктів ТЕС, рідкісних і технічних газів, трейдинговий бізнес. Сумарна вартість портфельних компаній UMG оцінюється в 400 млн доларів.[:en]
Revenue without VAT amounted to 658 million UAH in 2016 compared to 503 million UAH in 2015. The amount of tax deductions transferred by the flux and dolomite business to budgets at different levels was 212 million UAH. The majority of the deliveries were undertaken by the Novotroitskoye Ore Mining. In 2016, the company sold 3.1 million tonnes in product volume. Ukrainian metallurgical plants, including Azovstal, Ilyich Iron & Steel Works of Mariupol and ArcelorMittal Kryvyi Rih, are among NOM’s key customers. In addition, the company began the supply of limestone products to domestic cement, lime and glass manufacturers. “Last year, the flux and dolomite business operated in conditions of constantly changing demand for our raw materials. Having increased the production by more than a third compared to 2014, at the beginning of 2016, the Novotroitskoye Ore Mining faced a situation where orders from Ukrainian metallurgists were shifting and was dependent on foreign market trends. This prompted us to move to a more flexible production system in relation to the demand for raw materials and, at the same time, look for customers in other sectors. As a result, this has enabled the company to end the year with an increase in production and revenue”, says Sergey Onishchenko, Member of the Management Board of DFDP and NOM. The Dokuchaievsk Flux and Dolomite Plant, located within the uncontrolled territories of Donetsk region, halted its production in February 2015. The company started then to ship products that had been stored in its warehouses during prior periods. Both companies have continued to operate as before according to Ukrainian legislation. On 15 March 2017, UMG lost its control over DFDP, while NOM continues to operate as normal. ADDITIONAL INFORMATION The flux and dolomite business of the UMG INVESTMENTS is the largest producer of limestone products in Ukraine. It is represented by the Dokuchaievsk Flux and Dolomite Plant (located in the uncontrolled territories) and the Novotroitskoye Ore Mining (located in the controlled territory). The SCM Group owns 50% of the assets, which have been managed by UMG since 2012. DFDP and NOM’s main customers are Ukrainian companies belonging to the metallurgical, glass, cement and other sectors. UMG INVESTMENTS is an investment company focusing on the business development and processing of raw materials. It was founded in 2006 by the SCM Group. The company comprises five businesses involved in the extraction of clay, limestone and dolomite, the reprocessing and sale of TPP by-products, rare and technical gases, and trading. The total value of UMG’s portfolio of companies is estimated at 400 billion USD.
[:]

04.04.2017

Revenue without VAT amounted to 658 million UAH in 2016 compared to 503 million UAH in 2015. The amount of tax deductions transferred by the flux and dolomite business to budgets at different levels was 212 million UAH.

The majority of the deliveries were undertaken by the Novotroitskoye Ore Mining. In 2016, the company sold 3.1 million tonnes in product volume. Ukrainian metallurgical plants, including Azovstal, Ilyich Iron & Steel Works of Mariupol and ArcelorMittal Kryvyi Rih, are among NOM’s key customers. In addition, the company began the supply of limestone products to domestic cement, lime and glass manufacturers.

“Last year, the flux and dolomite business operated in conditions of constantly changing demand for our raw materials. Having increased the production by more than a third compared to 2014, at the beginning of 2016, the Novotroitskoye Ore Mining faced a situation where orders from Ukrainian metallurgists were shifting and was dependent on foreign market trends. This prompted us to move to a more flexible production system in relation to the demand for raw materials and, at the same time, look for customers in other sectors. As a result, this has enabled the company to end the year with an increase in production and revenue”, says Sergey Onishchenko, Member of the Management Board of DFDP and NOM.

The Dokuchaievsk Flux and Dolomite Plant, located within the uncontrolled territories of Donetsk region, halted its production in February 2015. The company started then to ship products that had been stored in its warehouses during prior periods.

Both companies have continued to operate as before according to Ukrainian legislation. On 15 March 2017, UMG lost its control over DFDP, while NOM continues to operate as normal.

ADDITIONAL INFORMATION
The flux and dolomite business of the UMG INVESTMENTS is the largest producer of limestone products in Ukraine. It is represented by the Dokuchaievsk Flux and Dolomite Plant (located in the uncontrolled territories) and the Novotroitskoye Ore Mining (located in the controlled territory). The SCM Group owns 50% of the assets, which have been managed by UMG since 2012. DFDP and NOM’s main customers are Ukrainian companies belonging to the metallurgical, glass, cement and other sectors.

UMG INVESTMENTS is an investment company focusing on the business development and processing of raw materials. It was founded in 2006 by the SCM Group. The company comprises five businesses involved in the extraction of clay, limestone and dolomite, the reprocessing and sale of TPP by-products, rare and technical gases, and trading. The total value of UMG’s portfolio of companies is estimated at 400 billion USD.